POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego „Yellowteam” (zwanego dalej „Sklepem”) ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Yellowteam sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000443612, adres siedziby: ul. Kamienna 12, 31-403 Kraków, NIP: 6762460625, REGON: 122746297, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł – zwana dalej „Administratorem”.
  3. W sprawach dotyczących zagadnień opisanych w niniejszej Polityce Prywatności należy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: biuro@yellowteam.pl lub na adres siedziby.
  4. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L. 119, s. 1) (zwane dalej: „RODO”), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (zwaną dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  5. Wszelkie słowa rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego „Yellowteam” dostępnym pod adresem https://studiovintage.pl/regulamin
 2. Zakres, cele i czas przetwarzania danych osobowych
  1. Administrator, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji (np. kontakt e-mail, telefoniczny) zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Usługobiorców lub Klientów przekazywane podczas procesów rejestracji w Sklepie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dostawy (jeżeli jest inny niż powyższe). W wypadku Usługobiorców lub Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  2. Podanie powyższych danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy.
  3. Podanie wszelkich dodatkowych danych przez Usługobiorców lub Klientów ponad wymagane do zawarcia umowy jest całkowicie dobrowolne.
  4. Administrator w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, dołoży wszelkich starań aby:

   1. zbieranie danych i ich przetwarzanie przebiegało w sposób zgodny z prawem;
   2. zachować należyte zabezpieczenie danych osobowych;
   3. nie poddawać danych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z poniższymi celami;
   4. przechowywać dane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów Sklepu przez Administratora:

   1. Zawarcie i wykonanie umowy, której stroną jest Klient przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. Zawarcie i wykonanie umowy w przypadku występowania osób dedykowanych do realizacji umowy w imieniu Klienta, przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. Rozpatrywania zażaleń, rękojmi, reklamacji itp. przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   4. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego oraz po ich zakończeniu przez okres określony odrębnymi przepisami prawnymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   5. Archiwizowania dokumentów, a w szczególności dokumentów rozliczeniowych przez okres określony odrębnymi przepisami prawnymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   6. Obsługi wniosków kierowanych za pośrednictwem adresu e-mail wyznaczonego do kontaktu z Administratorem przez czas prowadzenia sprawy, chyba że zostanie wniesiony sprzeciw przez osobę, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i f RODO), chroniąc tym samym prawny interes osoby kontaktującej się z Administratorem do załatwienia sprawy;
   7. Prowadzenia działań marketingowych produktów i usług oferowanych przez Administratora do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   8. Prowadzenia analizy i statystyki zachowań/zainteresowań/logów/przebiegu zamówień i reklamacji Usługobiorców i Klientów, co pozwoli na lepsze dostosowanie oferty Sklepu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

   1. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
   2. Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
   3. Podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, w tym w szczególności zewnętrznemu systemowi płatności imoje, obsługiwanemu przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;
   4. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, które nas do tego obligują;
   5. Podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, w szczególności firmom księgowym, prawniczymi oraz informatycznym.
 3. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
  1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. sprostowania (poprawienia) swoich danych, w tym żądania uzupełnienia, uaktualnienia, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy;
   3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że nie ma potrzeby dalszego przetwarzania danych;
   4. ograniczenia przetwarzania danych, np. poprzez wyłączenie określonych celów przetwarzania danych lub przechowywanie danych przez dłuższy okres ze względu na prawnie uzasadniony interes osoby, której dane dotyczą;
   5. przenoszenia danych do innego podmiotu;
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także w innych celach o ile nie wykażemy, że żądanie osoby, której dane dotyczą, są podrzędne w stosunku do podstawy przetwarzania lub gdy dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
   7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
   8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. W celu wykonania swoich praw osoba, której dane dotyczą, winna skierować swoje żądanie na adres e-mail: biuro@yellowteam.pl lub na adres siedziby Administratora. Przed realizacją uprawnień ww. osoby Administrator będzie musiał odpowiednio zidentyfikować ww. osobę (upewnić się czy Ty to Ty).
 4. Przetwarzanie danych osób dedykowanych do realizacji umowy
  1. W przypadku danych osób dedykowanych do realizacji umowy Administrator informuje, że dane zostały pozyskane od strony z którą zawarł umowę.
  2. Dane osób dedykowanych do realizacji umowy mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, dane firmy z którą osoba dedykowana do wykonania umowy współpracuje.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
  2. W ramach naszej działalności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach.
 6. Pliki „cookies” (ciasteczka) i dane eksploatacyjne
  1. Pliki „cookies” (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputera, laptopa, smartfona), z którego korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy. Dodatkowe informacje dot. plików „cookies” można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach „cookies” w następujących celach:

   1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
   2. dostosowywania wyglądu strony Sklepu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (personalizowanie strony internetowej) oraz optymalizacji korzystania ze strony Sklepu;
   3. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   4. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania;
  3. Przeglądarki internetowe dostępne na rynku z reguły w sposób domyślny akceptują zapisywanie plików „cookies”. Każdy użytkownik ma możliwość zmiany warunków korzystania z plików „cookies” za pomocą ustawień wybranej przeglądarki internetowej. Użytkownik może m.in. ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików „cookies” (co może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu, jak np. niezapamiętywanie koszyka zamówień).
  4. Zgoda na korzystanie z plików „cookies” przez nasz Sklep może być udzielona także poprzez ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików „cookies”. Jeśli użytkownik nie wyraża takie zgody musi odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików „cookies”.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach najpopularniejszych przeglądarek: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge
  6. Administrator przetwarza również zbiorczo zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
  2. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, na których obowiązują odmienne polityki prywatności.
  3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.