ZASADY REZERWACJI:

   1. Rezerwacji należy dokonać drogą mailową: biuro@studiovintage.pl.
   2. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą drogą mailową lub telefoniczną pod numerem 691 235 691.
   3. Po otrzymaniu maila z rezerwacją, otrzymają Państwo umowę drogą mailową, którą podpisuje osoba do tego upoważniona, wynajmująca przestrzeń w imieniu własnym lub firmy.
   4. W celu rezerwacji niezbędne jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 50% kwoty wynajmu, po otrzymaniu od nas faktury zaliczkowej. W przypadku rezerwacji na 2h (SV1 – małe studio) konieczna jest wpłata 100%.
   5. Po wpłaceniu zaliczki prosimy o przesłanie na nasz adres mailowy potwierdzenia zapłaty, w odpowiedzi zwrotnej potwierdzimy rezerwację.
   6. Możliwe formy płatności: przelew, gotówka, karta płatnicza (terminal).
   7. Czas trwania wynajmu studio liczony jest od godziny potwierdzonej w rezerwacji do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub – w przypadku przedłużenia czasu – do momentu opuszczenia studio przez ostatniego uczestnika sesji.
   8. Zwrot zaliczki jest możliwy po 10 dniach od dokonania rezerwacji. Wynajmujący zwróci wpłaconą kwotę tą samą metodą płatności. W przypadku anulowania rezerwacji po tym czasie zaliczka nie jest zwracana.
   9. Odwołanie rezerwacji 1-2 dni przed terminem wiąże się z koniecznością opłacenia pełnej kwoty zadeklarowanego wynajmu.
   10. Możliwa jest jednokrotna zamiana terminu wynajmu studia bez obciążenia finansowego.

REGULAMIN STUDIA FOTOGRAFICZNEGO „STUDIO VINTAGE”

  1. § 1 Postanowienia ogólne

   1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym „STUDIO VINTAGE” (zwane dalej jako
   Studio) jest firma YELLOWTEAM sp. z o.o. ul. Kamienna 12, 31-403 Kraków, NIP: 676-246-06-25, REGON:
   122746297 w niniejszym Regulaminie zwany dalej jako Wynajmujący.
   2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem
   Najemcy.
   3. Studio jest przeznaczone jako miejsce do wykonywania sesji fotograficznych oraz nagrywania materiałów
   filmowych.
   4. Studio może być dodatkowo wynajmowane do innych celów m.in. na potrzeby organizacji spotkań,
   eventów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wydarzeń artystycznych.

   § 2 Sprzęt i wyposażenie

   1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z umeblowaniem i wyposażeniem
   studyjnym obejmującym: studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła oraz tła fotograficzne.
   2. Wyposażenia studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do
   eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
   3. Sprzęt Fotograficzny (aparat, obiektywy itp.) niewchodzący w zakres podstawowego wyposażenia studia
   może zostać wynajęty na życzenie Najemcy, po uzyskaniu zgody Wynajmującego za odrębnym
   wynagrodzeniem.
   4. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy
   zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.
   5. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami
   bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób
   trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
   6. Sprzęt oświetleniowy należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.

   § 3 Przepisy porządkowe

   1. Pomieszczenie i wyposażenie studia (meble, stanowisko do wizażu, aneks kuchenny) należy zwrócić w takim
   stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na
   właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne.
   Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania Studia w wysokości 50 zł netto.
   2. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np.
   sztucznego śniegu, konfetti) Najemca zobowiązany jest do zapłacenia 100 zł za sprzątanie, którego
   podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu Studia przez Najemcę.
   3. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub
   osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
   4. Zabrania się przede wszystkim:
   a) niszczenia tła i cykloramy (przebijanie, brudzenie, zalewanie);
   b) wbijania w ściany gwoździ, wkręcania śrub lub innych elementów mocujących;
   c) używania w Studio materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary;
   d) używania lub stosowania preparatów wydzielających nieprzyjemne zapachy;
   e) stosowania głośnej muzyki o natężeniu dźwięku przekraczającym 50 db;
   f) wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie studia poza jego obręb.
   5. W Studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i innych środków
   odurzających (narkotyków, dopalaczy).
   6. Studio jest obiektem monitorowanym:
   a) monitoring nie obejmuje swym zasięgiem przebieralni, toalet oraz biura;
   b) celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem
   w trakcie i w związku z wykonywaniem umowy najmu;
   c) nagrania dokonane za pomocą monitoringu Studia są przechowywane przez okres 14 dni, po czym
   następuje ich usunięcie i nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym;
   d) w przypadku konieczności wykorzystania materiału pochodzącego z monitoringu w celu ewentualnego
   ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, materiał może być przechowywany przez okres
   ich trwania, a po ich zakończeniu zostanie usunięty;
   e) o fakcie objęcia Studia monitoringiem zawiadamiają tablice informacyjne;
   f) administratorem danych osobowych podmiotu będącego osobą fizyczną pozyskanych w trakcie
   monitoringu jest Wynajmujący, a ich pozyskanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie
   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
   danych) (tzw. RODO). Osoba fizyczna posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich
   danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu
   nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie żądania dotyczące danych
   osobowych winny zostać przesłane na adres e-mail: biuro@studiovintage.pl.
   7. Wynajmujący nie zgadza się na pozostawianie rzeczy i ich przechowywanie w Studio. Za rzeczy
   pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.

   § 4 Użytkowanie Studia

   1. Wykorzystanie Studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
   2. Wszystkie osoby przebywające w Studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną
   zgodę opiekuna prawnego.
   3. W przypadku wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty
   potwierdzające pełnoletniość.
   4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajmu Studia w przypadku, gdy prowadzone z jego
   wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
   5. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za
   utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

   § 5 Opłaty

   1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie internetowej
   www.studiovintage.pl. Wszystkie wartości podane w Cenniku są cenami netto i należy do nich doliczyć
   podatek VAT w obowiązującej wysokości.
   2. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina (60-dziesiąt minut).
   3. Czas trwania wynajęcia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej
   rezerwacją (umową wynajęcia) do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez
   ostatniego uczestnika sesji.
   4. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
   5. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.
   6. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez
   ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem.
   7. Odwołanie rezerwacji na dzień przed sesją wiąże się z zapłatą 50% ceny.
   8. Odwołanie rezerwacji w dniu sesji wiąże się z zapłatą 100% ceny.
   9. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego zabrudzenia lub zniszczenia):
   a) tła lub teł , liczone jako iloczyn długości części zabrudzonej i ceny nabycia tła;
   b) cykloramy , liczone jako iloczyn powierzchni i ceny farby wraz z usługa malowania.
   10. Płatności można dokonać albo w siedzibie Studia (gotówką) bądź dokonując przelewu.

   § 6 Rezerwacja Studia

   1. Rezerwacji studia można dokonać na adres e-mail Wynajmującego: biuro@studiovintage.pl.
   2. Rezerwacja zostanie potwierdzona wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany przez Najemcę.
   3. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub
   mailowo w jak najwcześniejszym terminie.
   4. W przypadku rezerwacji Studia z dużym wyprzedzeniem czasowym (powyżej 1-go miesiąca) należy
   potwierdzić termin najmu najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji. Brak potwierdzenia rezerwacji będzie
   traktowany jako odstąpienie od umowy przez Najemcę.
   5. Usługi rezerwacji, o której mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu
   terminu najmu studio, należy potwierdzić dokonując wpłaty zaliczki w wysokości 50% kwoty najmu
   (zgodnie z zamówioną rezerwacją) przelewem na konto bankowe, a w wyjątkowych wypadkach gotówką w
   studio przed terminem najmu (lub jak to zostało uzgodnione w korespondencji).
   6. Dane osobowe Najemcy będącego osobą fizyczną wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu
   Studio i w celu jej realizacji.

   § 7 Przepisy końcowe

   1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku i stanowi integralną część umowy najmu Studia.
   2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu
   Wynajmujący poinformuje Najemcę pocztą elektroniczna na adres e-mail podany w umowie najmu.

UMOWA – pdf

Prosimy o rezerwację drogą mailową: biuro@studiovintage.pl

[contact-form-7 404 "Not Found"]